තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාරජිත හපුආරච්චි මහතා
බස්නාහිර පළාත් කෘෂි සේවා අධිකාරිය,
නො:375/එච්, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය.
දුරකථන: 011-2855640
ෆැක්ස්:011-2855969
තොරතුරු නිලධාරියාටී.ඒ.එස්.ඒ.ශරනිකා මිය
බස්නාහිර පළාත් කෘෂි සේවා අධිකාරිය,
නො:375/එච්, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය.
දුරකථන:011-2855969
ෆැක්ස්:011-2855969
සහය තොරතුරු නිලධාරියාඑම්.ඩී.සී.දමිත් මහතා
බස්නාහිර පළාත් කෘෂි සේවා අධිකාරිය,
නො:375/එච්, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය.
දුරකථන:011-2855969
ෆැක්ස්:011-2855969