සිතියම

අප විමසන්න

කෘෂි සේවා අධිකාරිය බස්නාහිර පළාත,
අංක: 375-H,
මාකුඹුර,
පන්නිපිටිය

දුරකථන අංක
සභාපතිතුමා – (+94) 11 285 5640
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමා – (+94) 11 285 5859
කාර්යාලය – (+94) 11 285 5969

ෆැක්ස් පහසුකම – (+94) 11 285 5969

විද්‍යුත් තැපෑල – agrosawp@gmail.com

අප වෙත පණිවුඩක් යොමු කරන්න