සැපයුම්කරුගේ නම (අනිවාර්යයි)
ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය
ආයතනයේ නම
ලිපිනය
දිස්ත්‍රික්කය
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
දුරකතන අංක (කාර්යාල)
දුරකතන අංක (ජංගම)
විද්‍යුත් ලිපිනය (ඊමේල්)

සැපයීමට හැකි භාණ්ඩ වර්ග

බෝග වර්ග එලවලුපළතුරැපලා වර්ගපැල වර්ග
ගෙවතු අලංකරණ යෙදවුම් මල් පැල වර්ගපළතුරු පැල වර්ගතණ කොළ පිඩලිඖෂධ පැල වර්ගපොහොර වර්ගඅලංකරණ නිර්මාණ
සත්ව නිෂ්පාදන කිරි වර්ගමී පැණි
කෘෂි උපකරණ උදළු තලසෙකටරිලීටර් 10 ප්ලාස්ටික් මල් බල්දිකොම්පෝස්ට් බඳුන් කොළ පාටඅත් ස්කෝප්ප (වානේ, ප්ලාස්ටික් මිටමල් පෝච්චි ( විෂ්කම්භය 34 cm උස 24 cm)ලීටර් 16 මළ නොබැඳෙන පිස්ටන් වර්ගයේ දියර ඉසිනයඅත් මුල්ලු (වානේ ඇගිලි 3 ප්ලාස්ටික් මිට)ගෙවතු කට්ටලවී හුලං කරණ යන්ත්‍ර
අමතර තොරතුරු