තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියා
නම:ගාමිණී කුලරත්න
ලිපිනය:බස්නාහිර පළාත් කෘෂි සේවා අධිකාරිය,    නො:375/එච්, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය.
දුරකථන: 011-2855640
ෆැක්ස්:011-2855969
තොරතුරු නිලධාරියා
නම:ටී.ඩබ්.ආර්.ආර්.වසන්ත
ලිපිනය:බස්නාහිර පළාත් කෘෂි සේවා අධිකාරිය,    නො:375/එච්, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය.
දුරකථන:011-2855969
ෆැක්ස්:011-2855969
සහය තොරතුරු නිලධාරියා
නම:දිලිනි ඉෂාරා
ලිපිනය:බස්නාහිර පළාත් කෘෂි සේවා අධිකාරිය,    නො:375/එච්, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය.
දුරකථන:011-2855969
ෆැක්ස්:011-2855969